Ion Druţă - scriitor, dramaturg, academician

Aprecieri

“Ion Druţă a preferat, conştient şi benevol, calea autoexilului: mai întîi – a celui intern, de creaţie, apoi şi a celui extern, existenţial. Chiar de la începutul activităţii sale literar-artistice el evadează din lagărul de concentrare al ideologiei oficiale, retrăgîndu-se şi situîndu-se ireversibil pe poziţiile umanitarismului şi ale valorilor etno-naţionale, constituite de-a lungul istoriei. (...) Disidenţa lui Ion Druţă nu era una pur politică, de confruntare directă şi făţişă cu regimul, ci una ideologico-artistică şi etno-morală, cu implicaţii adînci în spiritualitatea neamului. Era o rezistenţă exprimată în chipuri şi imagini de o valoare artistică excepţională...”
(Haralambie Corbu, academician)

“Scriitorul impune, autoritar, formula narativă lirico-simbolică, afirmîndu-se pe linia tradiţiei lui Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu. În primele nuvele şi în lucrarea de mari proporţii “Frunze de dor” (1957), dar şi mai tîrziu, cu deosebire în romanul “Clopotniţa” (1972), cea mai importantă scriere a sa, Ion Druţă cultivă aproape fără excepţie un principiu baladesc, naraţiunea fiind intens colorată de atitudinea emoţională, de ataşamentul simpatetic faţă de eroi. Autorul şi personajele pe care le creează constituie o unitate plasmatică, actul identificării absolute făcînd dovada apartenenţei la un univers autarhic”
(Mihai Cimpoi, academician)

“Meritul incontestabil al lui Ion Druţă este că el a ştiut să introducă şi să impună lirismul într-o epocă absolut antilirică, refractară poeticităţii de orice fel.(...)

Discursul prozelor druţiene este unul eminamente liric, de factură accentuat poetică şi poetizantă (poetizarea reprezentînd o tendinţă estetico-stilistică), generator de stări tensionate, dramatice, molipsitoare, precum şi de o tonalitate şi atmosferă pline de viaţă. El, discursul se întemeiază pe o foarte originală turnură a frazei şi a figuraţiei, care urmează poetica spaţiului mioritic blagian, adică spaţiul undulat “deal-vale”, se constituie din orînduiri, întorsături şi logodiri de cuvinte dintre cele mai neprevăzute şi mai fascinante”
(Mihail Dolgan, academician)

„Lung e drumul textului druţian pînă la suflarea vie a actorului în scenă. Lung şi anevoios, pentru cel ce vrea să fie stăpîn pe un spectacol după piesele lui Ion Druţă. Dar frumos e drumul acesta, căci te îmbogăţeşte...

Enigma dramaturgiei lui Druţă e însuşi sufletul autorului, pe care fiecare îl sesizează, dar nu-l poate transpune aidoma scenic”
(Veniamin Apostol, actor şi regizor)

„Pentru personajul lui Ion Druţă este însă esenţial tocmai substratul sufletesc, interioritatea cea mai ascunsă, numai rareori şi insuficient luminată de raza conştiinţei lucide. Omul conceput de Ion Druţă e (...) o fiinţă profundă, capabilă să comunice cu lumea sa la un nivel de intensitate şi complexitate deosebite. Dacă am vrea să-l caracterizăm printr-o formulă lapidară, ar trebui, poate, să spunem despre el, în primul rînd, că este un homo religiosus. (...) Evlavia în faţa pămîntului pe care trăiesc şi în faţa lumii cu făptuirile ei caracterizează personajele lui Ion Druţă”
(Anton Cosma, critic şi istoric literar, România)

„Să rostim şi acest nume: Ion Druţă. Dar (...) să ne pronunţăm, întîi de toate, nu asupra minunatelor răsărituri şi apusuri din Cîmpia Sorocii pe care a descris-o, nici asupra stîlpilor de telegrafi care vuiau zi şi noapte şi răspîndeau prin stepă glas de alarmă, ci asupra „drumului vechi al optimismului popular”, la care scriitorul a răzbătut în ciuda tuturor greutăţilor (...).

Ion Druţă ştie să extragă poezia chiar şi din cel mai arid sol al cotidianului, chiar şi din cea mai crudă realitate. Şi noi iar parcă ne supunem ei, acestei poezi, care este luminoasă, tristă, amară, fermecătoare, şi nu regretăm. Inspirîndu-ne încrederea în om, plină de compătimire faţă de zilele grele şi scurte de pe pămînt, ea se opune dîrz naturalismului literar sumbru, care îl umileşte pe om şi-i subestimează posibilităţile”.
(Igor Dedkov, critic literar, Federaţia Rusă)

„Fără ascuţitul tragism al scrierilor lui Cinghiz Aitmatov, proza numai aparent domoală a lui Ion Druţă cunoaşte multiple tensionări, exprimate în ample scene tolstoiene, de o mare încărcătură emoţională”
(Valeriu Cristea, critic şi istoric literar, România)

„În aproape şase decenii de activitate scriitorul Ion Druţă şi-a rotunjit o formulă; şi-a întregit un univers; şi-a făurit un nume; a impus nişte tipologii.(...) Ceea ce nu putem să nu recunoaştem e faptul că în anii de uniformizare şi nivelare a individualităţilor creatoare Ion Druţă nu şi-a pierdut individualitatea”
(Eliza Botezatu, critic literar, profesor universitar)

Ion Druţă şi memoria arheală
Înainte de a descinde din filonul marilor povestitori moldoveni Ioan Neculce, Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu, Ion Druţă este un eminescian. Îl leagă de Eminescu ceea ce voi numi memoria arheală. Cine este cât de cât iniţiat în gândirea ontologică eminesciană ştie ce importanţă are, la poetul nostru, conceptul de arheu. Eminescu l-a ridicat la rangul de principiu ontologic, depăşind, dintr-o perspectivă transmodernă, dificultăţile irezolvabile ale noumen-lui kantian şi ale voinţei schopenhaueriene, aruncând o punte tulburătoare către ontologia generală a lui Martin Heidegger, dar şi către ontologia devenirii întru fiinţă a lui Noica sau către informateria din gândirea ortofizică a unui Mihai Drăgănescu, aceştia din urmă recunoscându-l, altminteri, de precursor1. Originalitatea lui Eminescu vine din coroborarea conceptului de arheu, preluat din cultura greacă veche şi din gândirea europeană, cu geniul viziunii orientale şi, mai ales, cu gândirea folclorică românească. El descoperea în basmul, cules de Petre Ispirescu, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte cea mai adâncă intuiţie a geniului românesc în materie de fiinţă. El a putut trece astfel de la o ontologie generală la una particulară: identifica în numitul basm arheul românilor, întrupat în personajul Făt-Frumos şi manifestat ca memorie arheală. La întoarcerea de pe tărâmul tinereţii fără bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte, Făt-Frumos păstrează intactă memoria spaţio-timpurilor trăite, pe când noii locuitori întâlniţi, vieţuitori doar în porţiunea lor de timp istoric, nu o au. Intuiţia eminesciană va fi dezvoltată, în toată anvergura ei filosofică, de către Lucian Blaga în conceptele matrice stilistică, spaţiu mioritic, personanţă. Ei bine, o asemenea personanţă mioritică, arheală străbate cele mai profunde pagini din proza lui Ion Druţă. Prozatorul de la Chişinău nu a făcut, desigur, filosofie, ci a urmat chemarea a ceea ce prozatorii moderni, pe urmele lui H. Bergson, au numit memorie involuntară. Iată cum se spulberă şi prejudecata că moderni sunt numai cei care au urmat modelul prozei de tip proustian, ceilalţi fiind etichetaţi, cu îngăduinţă, ca tradiţionalişti. Un asemenea „tradiţionalist” poate să apară şi Ion Druţă, care, paradoxal, lucrează cu intuiţii moderne, căci memoria involuntară nu-i altceva decât memoria arheală, cunoscută de Eminescu înaintea lui Bergson şi a lui Marcel Proust. Altminteri, în altă parte, am făcut demonstraţia că nu Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Anton Holban sau Mihail Sebastian sunt adevăraţii noştri „proustieni”, ci singurul prozator român care întrece anvergura unui roman ca În căutarea timpului pierdut este… Mihail Sadoveanu! Fabuloasa lui memorie arheală fusese sesizată încă de Mihai Ralea, într-un eseu interbelic. Fără a ajunge la înălţimea colosului care a fost Mihail Sadoveanu, Ion Druţă îi calcă pe urmă, nemulţumindu-se cu starea de simplu epigon. Interesant că Ion Druţă înglobează în plasma imaginarului său atât Mioriţa, cât şi drama uituceniei prizonierilor istoriei, locul lui Făt-Frumos luându-l ciobanul care şi-a pierdut turmele, dar nu şi memoria arheală.

Întâlnirea mea spirituală cu Ion Druţă s-a produs cu vreo trei decenii în urmă, pe vremea când, în România, mai nimeni nu ştia de domnia sa, cu excepţia unuia dintre cei mai mari critici pe care i-am avut, Adrian Marino. Într-una din scrisorile primite de la Adrian Marino, criticul clujean îmi mărturisea că, la Paris, sunt jucate, cu surprinzător succes, piese de teatru ale unui scriitor din Basarabia, pe nume Ion Druţă. Cum meteahna veche a culturii româneşti se ghidează după aceea că trebuie mai întâi să faci vâlvă la Paris pentru a fi luat în serios şi în propria ţară, cam la fel s-au petrecut lucrurile şi cu Ion Druţă, mai întâi la Chişinău, apoi în România. După aventura pariziană, şi teatrele din Iaşi, Braşov şi Craiova au început să se intereseze de piesele lui Ion Druţă. Revista Teatrul i-a publicat piesa Doina, iar în Luceafărul i-au apărut câteva nuvele, una dintre ele impresionându-mă în mod deosebit. E vorba de Toiagul păstoriei. În sfârşit, promovarea lui Ion Druţă în România a culminat cu apariţia, în 1988, la Editura Cartea Românească, a romanului Clopotniţa, tipărit la Chişinău în 1972 şi în 1984. Volumul, îngrijit de Elena Siupur, conţinea şi douăsprezece povestiri, plus două nuvele din volumul De la verde pân’la verde (1982). Am şi scris atunci unul dintre primele articole apărute în Ţară despre Ion Druţă2, intitulat chiar Supravieţuirea memoriei. Voi relua aici unele argumente de-atunci, de astă dată în cadrul schiţat în prima parte a acestui eseu.

Prestigiul de mare scriitor al lui Ion Druţă era, pe atunci, în creştere. La Chişinău, Mihai Cimpoi scrisese şi o monografie despre personalitatea lui. Opera îi fusese tradusă la Moscova (autorul scriind şi-n limba rusă) şi în mai multe dintre republicile unionale, de asemenea, în bulgară, germană şi franceză. Abia după aceea opera lui n-a mai putut fi ignorată nici la Chişinău, în pofida „incomodităţii” generate în faţa autorităţilor comuniste din „republică”. Fenomenul Druţă s-a impus pe fondul a două prefaceri spectaculoase din fostul spaţiu sovietic: pe de o parte, explozia prozatorilor „rurali” şi arhetipali de tipul Valentin Rasputin şi Cinghiz Aitmatov, iar pe de alta – perestroika gorbaciovistă.

Etnic vorbind, Druţă a moştenit elemente arheice româneşti (pe linie paternă, fiind fiul unui pictor de biserici) şi slave (mama fiind ucraineană, evlavioasă). Creştinismul ortodox, de coloratură slavă, a lăsat, de aceea, puternice urme în spiritualitatea profundă a scriitorului, dar pe fondul logosului românesc, afinitatea cu geniul verbal al lui Creangă constituind substanţa lui estetică (v., în acest sens, nuvela Horodişte), însă evitând şi din acest punct de vedere epigonismul, fapt vizibil, bunăoară, la povestitorul Ion Istrati. E ceea ce a făcut din Ion Druţă un rezistent, în sensul dat cuvântului de Mircea Eliade. Altminteri, Mihai Cimpoi3 face trimitere la „teroarea istoriei”, convertită şi transfigurată mioritic în sacralitate şi în splendoare morală, casa mare ţărănească, de exemplu, fiind un spaţiu sacru, al sărbătorii şi al omeniei (Casa mare, 1959). În limbajul lui Blaga, e ceea ce se numeşte boicot al istoriei împotriva hoardelor barbare care se erijează, prin forţa brută devastatoare, în stăpâni şi făuritori de istorie. Dacă Ion Creangă, dascălul său întru logos, a trăit într-un sat liber, urmaşul s-a trezit într-un sat agresat de o maşinărie infernală, în care nici ciobanul mioritic nu mai are loc. Inefabilul armoniei, rezultat al umorului pur al humuleşteanului, deşi încă răzbate ca firul de iarbă de sub caldarâm, cu discreţie, ca o boare de primăvară, inefabilul acesta a rămas îngropat undeva în lutul din adâncuri, fiindcă deasupra au bătut vânturile aspre ale istoriei moderne. Clopotniţa, Toiagul păstoriei, Şoapte de nuc, Povara bunătăţii noastre, Casa mare ş.a. aduc acea alchimie specifică autorului între dulceaţa armoniei sacrului şi veninul unei prăbuşiri de proporţii etnice, care dă suflu de modernitate prozelor lui Ion Druţă, sub masca unui tradiţionalism sui generis, osmoză care prefigurează noua paradigmă culturală a transmodernismului. Experienţa istorică a autorului are rădăcini similare cu aceea a lui Aitmatov din celebrul roman O zi mai lungă decât veacul. Nu e vorba de nici un soi de influenţă, ci de stări asemănătoare care generează fenomene asemănătoare, dovadă că „teroarea istoriei” a fost şi mai este un fenomen specific nu doar realităţilor istorice româneşti. În definitiv, e aceeaşi dramă a dispariţiei unei umanităţi arhaice, dar nicicum anacronice, ca în Moromeţii lui Marin Preda. Aitmatov a făcut-o zguduitoare prin scoaterea la lumină a legendei mancurţilor. Ce poate fi mai tragic decât fiul care şi-a pierdut memoria strămoşilor şi care aruncă, fără ezitare, săgeata ucigaşă în pieptul mamei? Dintele necruţător al comunismului a supus unei ameninţări viclene şi dure, în numele „ştiinţei” şi „ideilor” umanitariste, etnii şi tradiţii cândva înfloritoare. A nu-ţi cunoaşte trecutul, rădăcinile arheale echivalează cu dispariţia, înseamnă a fi un mancurt. În Basarabia renaşterii din anii 1988-1992 s-a vehiculat mult această tragedie a mancurtismului, dar, cu anii, când vechii barbari ai stepelor s-au reaşezat pe malurile Bâcului, vocea mamei care-şi căuta fiul s-a stins încetul cu încetul sub o nouă „teroare a istoriei”, cu mult mai vicleană decât toate, căci acum mancurtismul biruia sub noul chip numit moldovenism. În plămada acestei drame istorice de proporţii opera lui Ion Druţă şi omul Ion Druţă au rămas în miezul de foc al istoriei, chiar dacă, fizic, scriitorul s-a retras la Moscova. Nicolae Dabija a scris, cu ani în urmă, o minunată poezie despre Întoarcerea fiului risipitor de frumuseţe, care fiu nu era altul decât Ion Druţă. Toţi sperau că se-ntoarce arheul, Făt-Frumos din basmul popular, ca să le aducă aminte celor părăsiţi de memorie istoria neamului românesc. Apoi, sentimentul a fost că Ion Druţă s-a întors şi nu s-a întors: cu un ochi al memoriei arheale, dar cu celălalt al uitării. Aşa că Basarabia a rămas doar cu doi arhei: Eminescu şi Ştefan cel Mare. Suficienţi, desigur. Iar Druţă a rămas, în Basarabia, cu opera care-i mai importantă decât omul pieritor, căci în ea trăieşte Archaeus. Şi e, totodată, oglinda conştiinţei sfâşiate, despre care am vorbit într-un capitol din Basarabia sau drama sfâşierii, în ceea ce-l priveşte pe Ion Druţă4.

Ne aflăm la Căpriana, topos al schimbărilor aduse de comunismul sovietic, dar şi păstrător al semnelor arheale, cel mai puternic dintre toate fiind clopotniţa care păstrează memoria vremurilor lui Ştefan cel Mare, uitate, prin opresiune şi „teroare a istoriei”. Noutatea pe care o aduce Ion Druţă în ontologia poetică a arheităţii e dedublarea fiinţei: de o parte amnezia făpturii istorice întrupate de Nicolai Trofimovici, directorul şcolii din sat, care a pierdut dimensiunea trecutului, mancurtizându-se, iar, pe de altă parte, cel care nu a pierdut-o, căci în el încă mai trăieşte Archaeus – profesorul de istorie Horia Holban. Arheul Căprianei este Daniil Sihastrul, maestrul spiritual al lui Ştefan cel Mare. Cândva, pe dealul Căprianei se aciuase Daniil Sihastrul, care, aici, a căzut victimă hoardelor din stepele asiatice. Spre a-i păstra neştirbită memoria, Ştefan a pus să se ridice o clopotniţă. În fiecare clopotar trăia arheul sihastrului şi al lui Ştefan. Memoria arheală era imprimată pe un hrisov din piele de viţel. În sute de ani, „hronicul” s-a îmbogăţit, fiind păstrat cu sfinţenie din generaţie în generaţie. Dar au venit peste oameni vremurile care silesc la uitare pentru a se crea o nouă identitate, una fără arheu – homo sovieticus. Acum, trecutul devine o „povară” şi trebuie extirpat din memoria locurilor. Noii istorici şi autorităţile caută vechiul hronic, dar paginile zdrenţuite circulă din mână în mână, fiind ascunse şi păstrate cu sfinţenie de căprieni, ceea ce devine marea primejdie în ochii autorităţilor. Nu reuşesc să dea de urma manuscrisului nici universitarul Ilarie Turcul, nici istoricul-dascăl Horia Holban. Alunecarea din real în mitic şi simbolic, susţinută cu umor de Ion Druţă, într-o frumoasă limbă românească, în varianta ei moldovenească, face din Ion Druţă un povestitor plin de farmec, dar şi un autor al unor mize existenţiale profunde.

În Căpriana, Horia Holban a ajuns predestinat de iubire şi de istorie. În sat, e ameninţat de mediocritate şi de anonimat, ca unealtă a distrugătorilor de memorie. Salvarea vine în povestea clopotniţei şi a hronicului tăinuit de săteni. Are de ales între memoria clopotniţei şi teama de omul fără memorie, care este directorul şcolii, cel ce-şi adânceşte uitarea cu sticla şi paharul ascunse după cele două „enciclopedii” din dulapul cabinetului. Horia Holban nu are nici el altă cale, însă în timpul unei lecţii despre Marea Revoluţie Franceză are revelaţia arheică, cea a istoriei naţionale şi a satului Căpriana. Un suflu miraculos face ca douăzeci şi patru de copii să-l asculte vrăjiţi. Este momentul decisiv al alegerii: el declanşează războiul cu cei fără memorie. Neculai Trofimovici trece la mutilarea clopotniţei: face rost de scânduri şi de cuie şi porunceşte omului de serviciu să le bată pe faţada clopotniţei, fiindcă nu o mai putea suporta, îndemnat şi de autorităţi. Se petrece însă un fapt care alarmează şi dă bănuiala că nişte duşmani de clasă au intrat în acţiune: noaptea, o mână nevăzută scotea scândurile şi lăsa la vedere chipul clopotniţei. Intrăm în logica stranie a zidirii manolice: ce se zideşte ziua se surpă noaptea. Bănuitul nu putea fi altul decât Horia Holban. Este supus unei anchete sub acuzaţia de sabotaj politic. Agresat, profesorul se îmbolnăveşte şi umblă prin spitale. Din urmă, însă, povestea clopotniţei continuă: scândurile sunt date jos noaptea, deşi Simionel, cel ce le bătea de fiecare dată, avea şi datoria să vegheze. În consecinţă, clopotniţa este incendiată şi, la întoarcere, Horia Holban o găseşte ruinată scrum. I se spune că a fost trăsnită într-o noapte şi a ars, fără ca nimeni să aibă curajul s-o salveze. Fetiţa Maria Moscalu îl face să înţeleagă adevărul. Nici măcar cei douăzeci şi patru de copii n-au fost lăsaţi şi n-au avut curajul să apere clopotniţa. Iată marea durere a lui Horia Holban. Profesorul, devenit indezirabil, se hotărăşte să nu părăsească satul, ci să-şi împlinească menirea arheală scriind o carte despre Clopotniţă. Textul se transformă şi-n metaroman: „Abia acum, după ce-a ars Clopotniţa, sosise ceasul scrierii unei cărţi despre dânsa, şi el era singurul care avea nu numai dreptul, ci şi datoria de a scrie acea carte”5. Dar fără „hronicul” dispărut şi apărat de ţărani nu era posibil. În consecinţă, Horia începe o veritabilă călătorie iniţiatică spre a recupera memoria hronicului. Va dezlega, astfel, şi enigma acoperirii şi dezvelirii clopotniţei. Cel care bătea scândurile ziua şi le scotea noaptea era însuşi Simionel, ţăranul devenit om de serviciu la şcoală. În acest personaj, Ion Druţă a avut abilitatea artistică de a incifra drama sfâşierii, a dedublării, fără reliefarea unei conştiinţe problematizante, cum e profesorul Horia Holban. Osmoza dintre omul simplu şi intelectual, iată o altă fericită soluţie metaromanescă a lui Ion Druţă. În Basarabia sau drama sfâşierii, am arătat că Ion Druţă însuşi se poate recunoaşte nu numai în Horia Holban, dar şi în Simionel, căci ilustrul prozator însuşi a lucrat cu o stranie dedublare: pe de o parte, ca artist a recuperat memoria arheală a neamului, iar pe de alta a bătut scânduri în clopotniţa aceluiaşi neam ca om politic care a legitimat ofensiva moldovenismului slavizant, în numele pravoslavnicei ortodoxii. Iată de ce Mihai Cimpoi putea scrie: „Începând cu anul 1994, scriitorul a pactizat în mod paradoxal cu cei care l-au blamat, manifestând atitudini conservatoare de păstrare a «seminţelor socialiste», a moldovenismului şi creştinismului modelat după cel rusesc”6. Nu cred că Ion Druţă poate fi bănuit de „lipsă de sinceritate”. El a urmat, mai degrabă, dublul glas al arheităţii sale etnice: românesc şi slav, convins fiind că moldovenismul este soluţia împăcării lor. Cert e că în operă a fost mai puternic arheul românesc, pe când în opţiunile existenţiale ale individului lumesc biruitoare a ieşit chemarea slavă. Şi mai grăitoare este această rivalitate, cu prevalenţa fiinţei mioritice, în capodopera sa nuvelistică – Toiagul păstoriei.

Ciobanul lui Ion Druţă pare a fi rupt din stânca Ceahlăului: „Era înalt şi zdravăn cât un munte, căci de-acolo de la munte o fi coborât neamul lor pentru a se căpătui pe dealurile noastre”. Ca şi Clopotniţa însă, ciobanul mioritic este smuls din mediul său cosmic şi încorsetat în spaţiul ocupantului sovietic. Semnul dintâi: nu mai are oi. Iată marea diferenţă dintre păstorul lui şi Nechifor Lipan, protagonistul din romanul maestrului său Sadoveanu. Ceea ce n-a putut să dispară din ciobanul lui Ion Druţă este tocmai întreaga memorie arheică, bogăţia sufletească şi nobleţea chipului. Casa lui e izolată, undeva pe vârful dealului, surogat de munte. Deşi nimeni nu i-a văzut oile, în ograda lui toate se petrec ca şi cum le-ar avea. Acest cioban neobişnuit duce o existenţă pur „fenomenologică”, chiar în sensul husserlian al cuvântului: e o punere între paranteze a cadrului existenţial istoric şi trăirea în miezul fiinţei-ca-fiinţare. Cred că aici trebuie căutat geniul nativ al prozatorului Ion Druţă, care, desigur, nu lucrează cu concepte filosofice, ci se lasă în voia imaginarului poetic, chiar la modul liric al cuvântului. Ciobanul din deal nu trăieşte în precaritatea istoriei precum consătenii lui acaparaţi de sorbul sovietic. Dar prezenţa sa intrigă, fiindcă răscoleşte reminiscenţele memoriei arheale. E admirat sau clevetit. Înţelegem repede că este acelaşi simbol al Clopotniţei lui Ştefan cel Mare. Uitucii văd în el un duşman de clasă, un chiabur sau un culac. Autorităţile şi necunoscătorii se miră că, în „bunăstarea” lui, nu-şi plăteşte dările către stat. Va fi trimis la ocnă, cu un „Bine” smuls de pe buzele lui, tăcut şi neînfrânt precum misteriosul Zahei Orbul, eroul lui Vasile Voiculescu. Pe locul casei ciobanului s-a ridicat casă de piatră, arătoasă, cea a colhozului, şi în locul fluierului au început să zbârnâie telefoanele. Întors de la mină, ciobanul şi-a făcut o altă casă, nu după arhitectura cea nouă, megalomanică, ci la fel de modestă precum cea veche, însă pe celălalt deal. Nu are nici acum oi, dar omul trăieşte mai departe ca şi cum le-ar avea: „Jeluirile celea ale lui din pragul casei l-au dat de gol, căci vecinii de azi nu mai sunt ei vecinii de altădată. Se zice că au fost imprimate pe bandă de magnetofon tânguirile fluierului acela, duse la Chişinău şi supuse unei analize meticuloase de către computerele cele mai sofisticate, care, se zice, descifrează lumea sunetelor şi o aşterne în lumea cuvintelor, de-ţi vine să te cruceşti. Până la urmă s-a stabilit în mod ştiinţific că în toate frământările celea ale fluierului era vorba de nişte mioare. Hotărât lucru avea oi. Nimeni nu ştia de unde le-o luat şi unde le ţine…” Aceasta e memoria pură, cea suspendată la nivel arheic, imposibil de distrus, ca şi ideile lui Platon.

Rămas singur pe lume, ciobanul va muri bătrân şi bolnav, fiind îngropat undeva la marginea cimitirului, evocând tragismul Doinei lui Cezar Ivănescu, ecou, la rândul ei al Doinei eminesciene: Strajă romană pe Tisa şi sus pe Nistru,/ vecinic la margine, vecinic la margine poporul meu. Cum nimeni nu s-a mai ocupat de mormântul ciobanului, moviliţa de pământ a dispărut, aşternându-se în sat uitarea deplină a trecutului, satul întreg fiind mancurtizat. Dar a sosit, după o iarnă grea, o primăvară târzie (ca în 1988-1989!) şi lumea s-a adunat la cimitir pentru „marele praznic al pomenirii morţilor”. Peste tot, în urma topirii zăpezilor, era noroi, „nici o palmă de pământ uscat, nici o tufă de iarbă, ca să te poţi aşeza omeneşte, pentru a închina un pahar de sufletul celor duşi”. Minune însă, undeva la marginea cimitirului, unde fusese mormântul ciobanului, pe locul acela era „singurul strop de verde în tot cimitirul şi se crucea lumea întrebându-se cine-o fi semănat-o”. Era iarbă de munte şi oamenii şi-au reamintit de cioban şi au înţeles că acela o fi avut uitate prin buzunare niscai seminţe. E în acest „strop verde” scos-din-ascundere, în sens heideggerian şi eminescian, puterea reamintirii arheice, aduse de întoarcerea lui Făt-Frumos, cel plecat de sute de ani pe tărâmul tinereţii fără bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte.E semnul că duhul unui neam oricând poate renaşte şi că tânărul mancurtizat îşi va putea recunoaşte mama care aleargă pe câmpuri în căutarea fiului mioritic. E punctul în care se diferenţiază Ion Druţă de Cinghz Aitmatov. Oare nu asta s-a întâmplat în anii extraordinari ai renaşterii Basarabiei din propria-i cenuşă, la ieşirea din iarna gulagului sovietic? Din perspectiva arheităţii eminesciene, recunoaştem în Toiagul păstoriei textul profetic şi cel mai profund al operei druţiene. Românii basarabeni au urmat, în 1989, „toiagul păstoriei”, descoperind stropul verde din cimitirul imperial, locul de aşezare spre pomenirea morţilor şi spre Înviere. Acesta este adevăratul Ion Druţă.
(Theodor CODREANU, HUSI, Romania)